tj-awesome-themes.git
2016-03-16 Tuomas JormolaRemove un-needed delightful icon definitions
2016-03-16 Tuomas JormolaFixed typo on the Adwaita icon theme name
2016-03-15 Tuomas JormolaFixed text color
2016-03-15 Tuomas JormolaNew theme: Adwaita
2016-03-15 Tuomas JormolaRe-use variables in color definitions
2016-03-15 Tuomas JormolaUse stock images
2016-03-15 Tuomas JormolaFixed comments about font
2016-03-13 Tuomas JormolaIncrease menu width
2016-03-13 Tuomas JormolaChanged font again
2016-03-11 Tuomas JormolaSome fixes
2016-03-09 Tuomas JormolaAdded .gitignore
2016-03-09 Tuomas JormolaUpdated delightful_vol icon
2016-03-09 Tuomas JormolaChanged font to Source Code Pro
2016-03-09 Tuomas JormolaUpdated submodule mdwn2text
2016-03-04 Tuomas JormolaUpdated README.txt from README.mdwn
2016-03-04 Tuomas JormolaUpdate for Awesome 3.5.6 as packaged in Ubuntu 15.10...
2016-03-04 Tuomas JormolaUpdated submodule mdwn2text
2012-06-06 Tuomas JormolaAdded Orion theme
2011-01-23 Tuomas JormolaUpdated README.txt from README.mdwn
2011-01-23 Tuomas JormolaUpdate copyright year
2011-01-23 Tuomas JormolaUpdated submodule mdwn2text
2011-01-21 Tuomas JormolaAdded monospace font
2011-01-21 Tuomas JormolaUpdated README.txt from README.mdwn
2011-01-21 Tuomas JormolaRenamed Delightful network widget icons
2011-01-21 Tuomas JormolaUpdate linking
2011-01-20 Tuomas JormolaFixed installation section
2011-01-20 Tuomas JormolaUpdated README.txt from README.mdwn
2011-01-20 Tuomas JormolaAdded submodule mdwn2text
2011-01-20 Tuomas JormolaInitial import