Fixed typo on the Adwaita icon theme name
[tj-awesome-themes.git] / Makefile
1 # Generate README.tx
2
3 MDWN_FILES              = README.mdwn
4 SUBMODULES              = $(PWD)/submodules
5 MDWN2TEXT_MK    = $(SUBMODULES)/mdwn2text/mdwn2text.mk
6
7 all: update-readme
8
9 include $(MDWN2TEXT_MK)
10
11 update-readme: README.txt
12         git add README.txt
13         git commit -m'Updated README.txt from README.mdwn' README.txt || true
14
15 clean:
16         rm -rf README.txt
17
18 .PHONY: all update-readme clean